Dataskyddspolicy

AmTrust värnar om din personliga integritet. Dataskyddspolicyn förklarar hur AmTrust samlar in och använder dina personuppgifter.
Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Här hittar du AmTrust’s
dataskyddspolicy på svenska, engelska, danska, finska, norska, kroatiska och polska.

Amtrusts dataskyddspolicy

1. Bakgrund

AmTrust (enligt definition nedan) värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur AmTrust samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Om inte annat anges nedan gäller nedanstående information för AmTrust Nordics (enligt definition nedan), AmTrust Insurance Services Sweden AB (556885-4300) (”AISS”) AmTrust Insurance Services Norway AS (917375011) (“AISN”) samt Försäkringsgivarens (enligt definition nedan) behandling av personuppgifter.

Försäkringsgivaren till din försäkring är antingen AmTrust International Underwriters DAC (169384) eller AmTrust Europe Ltd (1229676) (såsom tillämpligt ”Försäkringsgivaren”). Vem som är försäkringsgivare för din försäkring framgår av ditt försäkringsavtal, av förköpsinformationen samt försäkringsvillkoren till din försäkring. Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som Försäkringsgivaren utför.

AmTrust Nordic AB (556671-5677) (”AmTrust Nordic”) är generalagent åt Försäkringsgivaren och företräder Försäkringsgivaren i ärenden rörande den försäkring du tecknat hos Försäkringsgivaren. I dess egenskap av generalagent kommer AmTrust Nordic att administrera din försäkring hos Försäkringsgivaren åt Försäkringsgivaren, hantera eventuella klagomål från dig och i vissa fall skadeanmälningar från dig. AmTrust Nordic kommer i dess egenskap generalagent vara personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som AmTrust Nordic utför.

AISS och AISN är en registrerade försäkringsförmedlare och förmedlar försäkringar till vilka Försäkringsgivaren är försäkringsgivare. AISS utför också skadereglering åt Försäkringsgivaren. AISS respektive AISN är personuppgiftsansvarig för den behandling som det bolaget utför inom ramen för sin distribution av försäkringar samt, när det gäller AISS, vid skadereglering på uppdrag av Försäkringsgivaren.

Denna dataskyddspolicy är gemensam för AmTrust Nordic, AISS, AISN och Försäkringsgivaren (AmTrust Nordic, AISS, AISN och Försäkringsgivaren benämns härefter gemensamt ”AmTrust”, ”oss” eller ”vi”). Om viss behandling utförs eller endast är relevant för ett av bolagen noteras detta särskilt i denna policy.

Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter.

2. Vilken information samlar vi in?

Vi kan samla in och behandla personuppgifter som du ger direkt till oss genom att fylla i formulär, via vår webbplats, lämnar via telefon eller via mobilappar, eller som vi får via tredje part (till exempel offentliga register, försäkringsförmedlare, skadeutredare, samarbetspartners eller skadereglerare). Detta kan vara:

 • Allmänna identifierings- och kontaktuppgifter: Namn; adress; e-post och telefonuppgifter; personnummer eller samordningsnummer; kön; civilstånd; familjestatus; relation till försäkringstagaren, den försäkrade eller skadelidande; och medlemskap (information vi erhåller från dig eller tredje part).
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster: Plats och identifiering av försäkrad egendom (till exempel nummer för identifiering av egendom såsom IMEI-nummer på telefon, fastighetsadress, fordons registreringsnummer); uppgifter om krediter i den mån försäkringen omfattar eller ger skydd för upptagna krediter; uppgifter om researrangemang om försäkringen omfattar resa; ålderskategori eller andra uppgifter avseende de individer som du önskar försäkra; anställningsförhållande; medlemskap; tidigare skador; andra försäkringar som du innehar; samt uppgifter om inträffad skada (information vi erhåller från dig eller tredje part).
 • Ekonomisk information och kontouppgifter: Betalkortsnummer; bankkontonummer och kontouppgifter; fakturaadress; kredithistoria och kreditvärdering; tillgångar; inkomst; samt annan ekonomisk information (information vi erhåller från dig eller tredje part).
 • Känslig information:Vi kan komma att behandla (a) hälsouppgifter såsom nuvarande eller tidigare fysiska, mentala eller medicinska tillstånd samt sjukdomshistoria och (b) medlemskap i fackförening (till exempel om du ansöker om försäkring genom som är upphandlad av en fackförening) (information vi erhåller från dig eller tredje part).
 • Information som är nödvändig för upptäcka, förhindra, utreda bedrägerier eller utföra kontroll mot ekonomiska sanktionslistor: Vi kan komma att behandla information om dig som är nödvändig för att vi ska kunna förhindra, upptäcka, utreda och anmäla bedrägeri eller för att fullgöra vår skyldighet att kontrollera tillämpliga sanktionslistor innan försäkringsavtal ingås eller utbetalning av försäkringsersättning genomförs (information vi erhåller från dig eller tredje part).
 • Inspelning av telefonsamtal: Inspelning av telefonsamtal med våra representanter och callcenter (information vi erhåller från dig eller tredje part).
 • Marknadsföringspreferenser: Du kan informera oss om dina marknadsföringspreferenser, vara med i andra försäljningsaktiviteter (information vi erhåller från dig eller tredje part).
  • Särskilt om känslig information

Vi kan komma att behandla känslig information (som information om hälsa och medlemskap i fackförbund). Behandling av känsliga personuppgifter förutsätter att du lämnat ditt samtycke till behandlingen eller att vi har rätt att behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk. När vi använder samtycke som rättslig grund, informerar vi dig om detta i samband med att vi ber om ditt samtycke. Tillhandahållandet av sådana uppgifter kan vara en viktig förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla försäkring eller hantera ett anspråk från dig på ett effektivt sätt och även om du när som helst återkalla ditt samtycke till sådan hantering, kan återkallandet leda till att vi inte kan fortsätta att erbjuda försäkring eller inte kan behandla din skadeanmälan på samma sätt som tidigare. Behandling av känsliga personuppgifter kan dock komma att ske även om du återkallar ditt samtycke men enbart i den mån vi har rätt att behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk. Känsliga uppgifter kommer endast användas för specifika ändamål som anges nedan, och kommer att behandlas säkert och i enlighet med denna dataskyddspolicy.

3. Vad gör vi med din information?

Informationen du ger oss eller som vi får från tredje part är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtal med oss och för att vi ska kunna utföra våra kontraktsenliga skyldigheter gentemot dig, medan viss informationen vi samlar också kan vara nödvändig för andra syften. Se vidare nedan:

Kategori av personuppgifter Ändamål (syfte med behandlingen) Laglig grund
Allmänna identifierings- och kontaktuppgifter Beräkna premier, erbjuda och bevilja försäkringar, erbjuda förnyelse av försäkring, informera om ändringar i försäkringen, hantera eventuella klagomål och överprövningar. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller förberedande åtgärder inför sådant avtal; eller
AmTrusts berättigade intresse av att kunna förbättra våra produkter och utveckla nya system och processer samt erbjuda dig relevanta produkter.
Säkerställa din identitet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig; eller
Fullgöra rättslig förpliktelse som åvilar AmTrust.
Skicka marknadsföring som nyhetsbrev och erbjudanden. Samtycke; eller
AmTrusts berättigade intresse av att kunna marknadsföra dess produkter och tjänster via direktmarknadsföring (detta gäller endast AmTrust Nordic och AISS).
Svara på dina frågor via webbformulär, e-post, post eller telefon. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller förberedande åtgärder inför sådant avtal.
Förhindra, upptäcka och utreda brott, inklusive bedrägeri. Fullgöra rättslig förpliktelse som åvilar AmTrust.
Efterleva tillämpliga lagar och lagenliga skyldigheter (inklusive lagar utanför det land där du bor), som tex är hänförliga till och terrorism eller ekonomiska sanktioner Fullgöra rättslig förpliktelse som åvilar AmTrust.
Om du är kontaktperson för leverantör, samarbetspart eller försäkringstagare: Administrera och fullgöra avtal med leverantörer (din arbetsgivare) eller försäkringstagare AmTrusts berättigade intresse av att kunna administrera och fullgöra avtal med leverantörer eller försäkringstagare
Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster Beräkna premier och erbjuda och bevilja försäkringar, erbjuda förnyelse av försäkring, informera om ändringar i försäkringen. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller förberedande åtgärder inför sådant avtal; eller
AmTrusts berättigade intresse av att kunna förbättra våra produkter och utveckla nya system och processer samt erbjuda dig relevanta produkter.
Utföra skadereglering. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Ekonomisk information och kontouppgifter Beräkna premier, erbjuda och bevilja försäkringar och förnyelse av försäkringar samt hantering av betalning. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Utföra skadereglering. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
Känslig information Beräkna premier och erbjuda och bevilja försäkringar samt förnyelse. Samtycke; eller
Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Till exempel för att fastställa din rätt till försäkringsersättning
Utföra skadereglering. Samtycke; eller
Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Till exempel för att fastställa din rätt till försäkringsersättning
Information som är nödvändig för upptäcka, förhindra, utreda bedrägerier eller utföra kontroll mot ekonomiska sanktionslistor Upptäcka, förhindra, utreda bedrägerier eller utföra kontroll mot ekonomiska sanktionslistor Fullgöra rättslig förpliktelse som åvilar AmTrust.
Inspelning av telefonsamtal Dokumentera överenskommelse, tillhandahålla förbättrad kvalitet, utbildning och säkerhet (till exempel avseende övervakade eller inspelade telefonsamtal till/från våra kontaktnummer), hantera eventuella klagomål. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller förberedande åtgärder inför sådant avtal; eller
AmTrusts berättigade intresse av att kunna förbättra våra produkter och utveckla nya system och processer.
Marknadsföringspreferenser Tillhandahålla marknadsföringsinformation till dig (inklusive information om andra produkter och tjänster som erbjuds av utvalda utomstående samarbetsparter) i enlighet med de eventuella preferenser som du har angivit. Samtycke; eller
AmTrusts berättigade intresse av att kunna marknadsföra sina produkter till dig, förbättra våra produkter och utveckla nya system och processer.

Utöver vad som angetts ovan kan vi komma att behandla dina personuppgifter om dig om vi behöver dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

För att beräkna premier, erbjuda samt bevilja försäkringar, erbjuda förnyelse av försäkring, informera om ändringar i försäkringen, kontrollera din identitet eller för att utföra skadereglering kan automatiserat beslutsfattande komma att ske.

4. Överföring av Personuppgifter

För att bland annat kunna tillhandahålla försäkring, vid behandling av skador och för marknadsföring kan AmTrust komma att överföra eller dela dina personuppgifter till (a) företag inom vår koncern, (b) externa parter eller samarbetspartners som är involverade i att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig, (c) tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss eller (d) statliga eller andra offentliga myndigheter. Dessa kategorier inkluderar:

a) Företag inom den koncern AmTrust ingår. Du finner en lista över aktuella koncernbolag på www.amtrustinternational.com. I egenskap av generalagent kommer AmTrust Nordic lämna ut personuppgifter till Försäkringsgivaren och Försäkringsgivaren kommer i sin tur lämna ut personuppgifter till AmTrust Nordic. I egenskap distributör av försäkringar samt skadereglerare kommer vidare AISS och AISN lämna ut personuppgifter till Försäkringsgivaren samt dess generalagent AmTrust Nordic AB.

b) Distributionspartners – försäkringsförmedlare och anknutna försäkringsförmedlare; Affinitypartners/samarbetspartners och andra mellanhänder och agenter; återförsäkrare; andra typer av distributörer; administratörer; samt finansiella institutioner och andra affärspartners.

c) Våra tjänsteleverantörer – Externa tjänsteleverantörer såsom affärs- och kreditinformationsföretag, sjukvårdspersonal, bokförare, aktuarier; callcenter-leverantörer; revisorer, experter, jurister och andra utomstående professionella rådgivare; IT-system; support- och hostingleverantörer; leverantörer för upptäckande av bedrägerier; banker och finansiella institutioner; tryckeri-, reklam-, marknadsförings- och analystjänsteleverantörer; utomstående skadeadministratörer; skadeutredare och skadereglerare; utredare; samt outsourcade tjänsteleverantörer som hjälper oss att utföra våra tjänster.

d) Statliga och andra offentliga myndigheter eller organ – AmTrust kan komma att lämna ut personuppgifter till statliga och andra offentliga myndigheter (inklusive, men ej begränsat till, tillsynsmyndigheter, domstolar, polis, skattemyndigheter och brottsutredande myndigheter) samt till organ till vilka vi är skyldiga att lämna ut uppgifter enligt lag.

Överföringen av personuppgifter görs för att kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, AmTrust berättigade intresse av att kunna marknadsföra dess produkter till dig (när det gäller Försäkringsgivaren sker marknadsföring endast om samtycke har getts), för att efterleva tillämplig lag eller för att AmTrust ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Med tjänsteleverantörer eller andra bolag som inte själva är personuppgiftsansvarig för sin behandling har AmTrust ingått personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera behandlingen av personuppgifter.

AmTrust kan också komma att lämna ut/dela personuppgifter till andra externa parter i följande fall:

 • För det fall att AmTrust säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, i vilket fall AmTrust kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Försäkringsgivarens eller AmTrust Nordic eller en väsentlig del av AmTrusts tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om komma att delas i den mån personuppgifterna är en del av den verksamhet som överlåts.
 • Om så krävs för att göra våra villkor gällande enligt ingånget avtal kan personuppgifter komma att delas för att skydda våra, och/eller våra koncernbolags, våra kunders eller andras rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom.

5. Internationell överföring av personuppgifter

För de ändamål som anges ovan kan AmTrust komma att överföra dina personuppgifter till parter utanför EU/EES. När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES, kommer vi att se till att det behandlas säkert och i enlighet med denna dataskyddspolicy och tillämplig lagstiftning. Vi överför endast data till länder som anses ha en adekvat skyddsnivå enligt EU eller, om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå, överför vi data enbart till sådana parter som vi ingått avtal om att tillämpa EU:s godkända ”standardavtalsklausuler” i syfte att skydda uppgifterna. En kopia av de ”standardavtalsklausuler” som ingåtts kan erhållas genom att skriva till dataskyddsombudet på adress som anges nedan i avsnitt 9.

6. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter:

a) Neka/ändra preferenser för marknadsföring – Du kan när som helst be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföring, eller ändra dina preferenser för vår marknadsföring.

b) Registerutdrag – Du kan begära ett registerutdrag avseende de personuppgifter vi behandlar om dig.

c) Radera personuppgifter – Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter eller när vi inte längre behöver behandla dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. I vissa fall har vi rätt att behålla vissa personuppgifter trots begäran om radering.

d) Rättelse – Du kan begära att få rättelse eller radering av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter.

e) Begränsa behandlingen av dina data och motsätta dig behandling – Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då AmTrust utreder huruvida du har rätt till radering enligt punkt (c) ovan. Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än AmTrust legitima intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta AmTrust på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt. Om du motsätter dig behandlingen måste AmTrust visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna.

f) Rätt till dataportabilitet – När behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande allmänt använt maskinläsbart format.

g) Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering – Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

h) Klagomål till tillsynsmyndighet – Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Datainspektionen som utöver tillsyn av den personuppgiftsansvarige.

För att få utöva dina rättigheter enligt ovan vänligen skriv till dataskyddsombudet på adress som anges nedan i avsnitt 9.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst tio år utöver innevarande år med hänsyn till reglerna om preskription.. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte (tex sparas nödvändiga uppgifter för bokföring i 7 år). I alla händelser, när personuppgifter sparas, kommer vi att sträva efter att ta bort eller anonymisera uppgifterna för att upprätthålla din integritet och säkerhet.

8. Särskilt rörande marknadsföring

Marknadsföring från Försäkringsgivaren

Under förutsättning att du lämnat ditt samtycke därtill, kan vi i marknadsföringssyfte komma att dela personuppgifter som du lämnat till oss, till andra företag inom AmTrust koncernen och till andra företag som vi samarbetar med. De och vi kan kontakta dig (via post, e-post, telefon, sms eller andra överenskomna medel) för att berätta om produkter, tjänster eller erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig. Om du inte önskar att vi fortsätter marknadsföra till dig, vänligen kontakta oss.

Marknadsföring från AISS och AmTrust Nordic

Om du inte meddelat AmTrust Nordic respektive AISS (begränsat till dessa bolag) annat kan dessa bolag komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via post eller telefon (begränsat till sådan marknadsföring) i den mån bolaget bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning.

9. Cookies

AmTrust Nordic använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en användaranpassad och smidig onlineupplevelse.

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från AmTrust Nordics eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

 • Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
 • Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Våra tjänster skulle inte fungera så smidigt utan dessa cookies.
 • Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. Dessa cookies är nödvändiga, eftersom det är grundläggande för våra tjänster att din upplevelse med oss ska vara så smidig som möjligt.
 • Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.
 • Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig.

10. Kontakta oss

Kontaktuppgifter till Försäkringsgivaren

AmTrust International Underwriters DAC (169384), 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland.

AmTrust Europe Ltd (1229676), 10th Floor Market Square House, St James’s Street, Nottingham, NG1 6FG, England.

Kontaktuppgifter till AmTrust Nordic

AmTrust Nordic AB, organisationsnummer 556671-5677, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, Sverige.

Kontaktuppgifter till AISS

AmTrust Insurance Services Sweden AB, organisationsnummer 556885-4300, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, Sverige.

Kontaktuppgifter till AISN

AmTrust Insurance Services Norway AS, company registration number 917 375 011, Haakon VII’s gate 6, 0161 Oslo, Norway

Dataskyddsombud för AmTrust Nordic, AISS och AISN

Om din fråga rör AISS, AISN eller AmTrust Nordic AB kontakta:
dataskyddsombud@amtrustgroup.com, eller Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm.

Dataskyddsombud för AmTrust Europe Ltd

Om din fråga rör AmTrust Europe Ltd kontakta: Data Protection Officer, AmTrust International, 5th Floor, Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, England

Dataskyddsombud för AmTrust International Underwriters DAC

Om din fråga rör AmTrust International Underwriters DAC kontakta; Data Protection Officer, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland.

Det går självklart även bra att kontakta respektive bolag direkt i dataskyddsfrågor på respektive adress ovan. Om du är osäker på vilket bolag du ska kontakta så hjälper vi dig självklart med att vägleda dig rätt eller kontakta relevant AmTrust bolag åt dig.

11. Ändringar av denna dataskyddspolicy

Vi kan ändra denna dataskyddspolicy när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas kolla denna sida från tid till annan för att ta del av eventuella ändringar vi gör.

                                                                

Uppdaterad 2019-10-24