Information om bolaget

Försäkringsgivare och dess generalagent

AmTrust AmTrust Nordic AB är generalagent för följande försäkringsgivare;

AmTrust International Underwriters DAC. Försäkringsgivaren står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Finansinspektionen i Sverige ansvarar för tillsynen i övrigt, däribland att försäkringsgivaren fullföljer sin informationsskyldighet samt andra svenska bestämmelser som rör försäkringsgivarens verksamhet i Sverige. Försäkringsgivarens tillstånd att ställa ut försäkring kan kontrolleras hos Central Bank of Ireland, se kontaktuppgifter nedan.

Förhållandet att AmTrust Nordic AB är generalagent kan kontrolleras hos Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan.

Försäkringsgivaren och generalagenten benämns nedan gemensamt ”AmTrust”.

AmTrust står även under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och reklam, se kontaktuppgifter nedan.

Grund för distributionen

AmTrust utför inte någon opartisk eller personlig analys och tillhandahåller inte rådgivning till konsument om försäkringsbolagets försäkringar. AmTrust Nordic AB distribuerar endast försäkringar från de försäkringsgivare som bolaget är generalagent för. AmTrust Nordic AB är generalagent för AmTrust International Underwriters DAC.

Ersättning till anställda

Anställd personal hos AmTrust Nordic AB samt försäkringsgivaren har fast lön och påverkas därmed inte av några incitament att sälja försäkringar för bolagets räkning som kan innebära en intressekonflikt i relation till kunderna.

Anställda hos AmTrust Nordic AB omfattas av ett incitamentsprogram baserat på det årsresultat som bolaget levererar till koncernbolag inom AmTrust Koncernen.

Vägledning

Du som är konsument kan även få vägledning av Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala konsumentrådgivning.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot något av AmTrustbolagen, vänligen kontakta klagomålsansvarig Elin Stenberg på tel nr. +46 8 440 38 20, e-post klagomal@amtrustgroup.com eller via brev ställt till AmTrust Nordic AB, Klagomålsansvarig, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm.

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och AmTrust kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg. Klagomålet kommer besvaras snarast och om AmTrust inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till AmTrust kommer AmTrust att kontakta dig och förklara orsaken till detta samt informera om när AmTrust kan förväntas lämna ett svar.

Om en tvist uppstår mellan dig och AmTrust kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Kontaktuppgifter Försäkringsgivare och dess generalagent

Försäkringsgivare: AmTrust International Underwriters DAC., organisationsnummer: 169384, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland

Försäkringsgivarens generalagent i Sverige: AmTrust Nordic AB (556671-5677), Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, stockholm@amtrustgroup.com, Telefon: 08-440 38 00

Kontaktuppgifter myndigheter

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se  finansinspektionen@fi.se

Bolagsverket

851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se bolagsverket@bolagsverket.se

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se

Central Bank of Ireland

Central Bank of Ireland, PO Box 559, Dublin 1, +353 (0)1 224 6000, enquiries@centralbank.ie